Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   
 
   การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องได้รับ อนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒๒และที่แก้ไชเพิ่มเติมรวมทั้งกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559